Технологія будівельного виробництва (управління, планування та організація будівництва)

Мета вивчення дисципліни – формування у студентів необхідних знань та практичних навичок з технології будівництва, організації матеріально-технічного забезпечення будівельного виробництва й планування виробництва в будівельних організаціях.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

   знати: особливості  технології будівельного виробництва; принципи організації комплектного забезпечення будівництва конструкціями та матеріалами; види організації та експлуатації парку будівельних машин та роботи транспорту; класифікацію планів та видів планування на будівельному підприємстві; структуру будівельних організацій та управління в будівництві; види будівельних проектів та їх призначення; організаційно-технологічні моделі будівельного виробництва.

   уміти: приймати ефективні рішення у будівництві; вести технічну документацію, пов’язану з виконанням, організацією, управлінням  та плануванням робіт на будівельному об’єкті; оцінювати витрати енергоресурсів, енергоємність будівельної продукції, будівельно-монтажних робіт, розраховувати можливі заощадження енергоресурсів при впровадженні прогресивних будівельних технологій; здійснювати вибір оптимальних організаційних структур, розподіл повноважень у виробничих підрозділах будівельних організацій та управління ними; розраховувати об’єкти будівельного господарства; розробляти виробничо-економічні плани будівельної організації.

Загальна кількість годин – 162 (4,5 кредитів ЄКТС).

Види робіт – лекції, практичні заняття, курсова робота, самостійна робота.

Розподіл балів, які отримують студенти за засвоєння теоретичного та практичного матеріалу:

   -   відвідування та робота на лекції – 10 балів;

  -   виконання лабораторних робіт – 20 балів;

  -   поточний та підсумковий контроль (модульні контрольні роботи) – 50 балів;

  -   підсумковий екзамен – 20 балів.

Розподіл балів, які отримують студенти за виконання курсової роботи:

   -   виконання курсової роботи (наповнюваність змісту, якість оформлення, своєчасність виконання, творчий підхід) – 60 балів;

  -   захист роботи – 40 балів.

Викладач – ст. викладач Козарь Л.М.