Тематична картографія

         Мета вивчення дисципліни – ознайомлення студентів з основними методами тематичного картографування на прикладі створення грунтових карт і допоміжних картографічних матеріалів.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

       знати: основні напрями тематичного картографування, методику створення тематичних карт, техніку великомасштабної зйомки земельних угідь та камеральної обробки отриманих даних;

         вміти: складати матеріали кінцевого звіту про грунтові обстеження, а також використовувати наповнення грунтових карт для цілей землевпорядкування.

Загальна кількість годин – 90 (3 кредити ЄКТС).  

Види робіт – лекції, практичні заняття, лабораторні заняття, самостійна робота.        

Розподіл балів, які отримують студенти за засвоєння теоретичного та практичного матеріалу:

   -       робота на практичних і лабораторних заняттях – 20 балів;

   -       поточний та підсумковий контроль (модульні контрольні роботи) – 60 балів;

   -       підсумковий екзамен – 20 балів.

Викладач – доцент, к.геол.н. Лашко С.П.