Теплогазопостачання і вентиляція

Мета навчальної дисципліни полягає в оволодінні необхідним обсягом теоретичних і практичних знань з питань призначення, кваліфікації, улаштування і функціонування систем теплопостачання, газопостачання, вентиляції будівель, набуття практичних вмінь і навичок щодо використання цих знань у практичній діяльності.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

  -   вимоги до систем теплогазопостачання і вентиляції;

  -   класифікацію систем за основними ознаками;

  -   математичні моделі систем;

  -   методики розрахунку елементів систем;

  -   принципи конструювання систем;

  -   чинну уніфікацію та стандартизацію складових систем;

  -   основи експлуатації систем;

вміти:

  -   визначати вихідні дані для розробки системи;

  -   вибирати математичні моделі системи;

  -   здійснювати розрахунки елементів систем;

  -   розробляти конструктиви елементів систем.

Загальний обсяг дисципліни – 54 год., аудиторних – 18 год.

Види занять з дисципліни: лекції, практичні заняття, самостійна робота.

Розподіл балів в рамках дисципліни:

   -   лекції – 10 балів;

   -   практ. заняття – 30 балів;

   -   письмові модулі – 60 балів.

 

Курсова робота:

   -     пояснювальна записка – 40 балів;

   -     ілюстративна частина – 20 балів;

   -     захист роботи – 40 балів.

Викладач – доц., к.т.н. Клюка О.М.