Управління земельними ресурсами

Мета навчальної дисципліни полягає у ознайомленні студентів із специфікою організації, управління та використання земельних ресурсів в умовах ринкових відносин та удосконалення економічного механізму господарювання, регулювання рентних відносин, оцінки земель з різними формами власності.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

   - законодавчу та нормативну базу управління земельними ресурсами;

   - адміністративно-правові механізми управління земельним фондом;

   - принципи управління землями з особливими режимами використання;

   - структуру і повноваження центральних і місцевих органів виконавчої влади по земельних ресурсах;

вміти:

   - встановлювати межі, розміри та склад земель адміністративного району;

   - визначати порушення норм землекористування;

   - виконувати просторові визначення об’єктів;

   - ідентифікувати режим землекористування за нормами цільового призначення;

   - розбиратися в структурі і повноваженнях центральних і місцевих органів виконавчої влади по земельних ресурсах;

   - визначати кількісні та якісні показники попиту на територіальне забезпечення з боку суб’єктів підприємництва;

   - визначати розміщення і формування необхідних територіальних комплексів та об’єктів.

Загальний обсяг дисципліни – 216 год., аудиторних – 44 год., курсова робота – 23 год.

Види занять з дисципліни: лекції, практичні заняття, курсова робота, самостійна робота.

Розподіл балів в рамках дисципліни:

   - лекції – 10 балів;

   - практ. заняття – 30 балів;

   - письмові модулі – 40 балів;

   - іспит – 20 балів.

Курсова робота:

   -  пояснювальна записка – 40 балів;

   -  ілюстративна частина – 20 балів;

   -  захист роботи – 40 балів.

Викладач – доц., к.т.н. Клюка О.М.