Вітаємо кафедру з успішним проходженням акридитації магістрів зі спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій"

Згідно наказу МОН України № 2810-л від «07» грудня 2018 р. з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Землеустрій та кадастр» зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Кременчуцькому національному університеті працювала експертна комісія

Голова експертної комісії:
Трегуб Микола Володимирович – проректор з науково-педагогічної, навчально-виховної роботи та перспективного розвитку Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», доцент кафедри геодезії, кандидат технічних наук.

Калина Тетяна Євгеніївна – професор кафедри землеустрою та кадастру Одеської державної академії будівництва та архітектури, доктор економічних наук.

Експертна комісія розглянула подану Кременчуцьким національним університетом імені Михайла Остроградського акредитаційну справу та провела експертне оцінювання відповідності освітньої діяльності навчального закладу державним вимогам щодо акредитації освітньо-професійної програми «Землеустрій та кадастр»зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» з 17 грудня по 19 грудня 2018 року включно.

На підставі поданих на первинну акредитацію матеріалів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського та перевірки безпосередньо в закладі вищої освіти експертна комісія дійшла висновку, що кадрове, навчально-методичне, матеріально-технічне та інформаційне забезпечення освітньо-професійної програми «Землеустрій та кадастр» зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти відповідають встановленим вимогам і забезпечують державну гарантію якості освіти.

За результатами акредитаційної експертизи експертна комісія рекомендувала акредитувати у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського освітньо-професійну програму «Землеустрій та кадастр» зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти з ліцензованим обсягом 30 осіб денної та заочної форм навчання.

Колектив кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського висловлює глибоку подяку членам експертної комісії за плідну співпрацю, бажає їм подальших успіхів у роботі.

Невизначено

Додати новий коментар