Водопостачання і водовідведення

Метою викладання навчальної дисципліни «Водопостачання і водовідведення» є формування у студента цілісного уявлення про соціальне та санітарно-екологічне призначення, технологічні схеми та принципи функціонування систем водопостачання та водовідведення.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

знати:

-  сутність водопостачання і водовідведення;

-  історію становлення систем водопостачання і водовідведення;

-  значення систем водопостачання та водовідведення у житті суспільства і соціально-економічному розвитку країни;

-  тенденції розвитку систем водопостачання і водовідведення;

-  основні напрямки науково-технічної та прикладної інженерної діяльності в будівництві і експлуатації систем водопостачання і водовідведення;

-  державне нормативне регулювання проектування систем водопостачання і водовідведення;

-  обґрунтування складу основних споруд систем водопостачання і водовідведення.

уміти:

-  визначити потужність і основні технічні умови для проектування систем водопостачання і водовідведення;

-  синтезувати принципову технологічну схему систем водопостачання і водовідведення залежно від характеристик джерела водопостачання, виду водокористувача та приймальника зворотних вод.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин (3,0 кредити ECTS).

Види робіт: лекції, практичні заняття та виконання розрахунково-графічної роботи.

Студенти отримують бали за:

   -   кожну лекцію 2 (два) бали, всього максимум 20 балів;

   -   виконання кожного практичного заняття 3 (три) бали, всього максимум 30 балів;

   -   успішно захищена розрахунково-графічна робота оцінюється максимально в 50 балів.

Лектор – ст. викладач Василенко М.Г.