Впорядкування порушених земель

Мета полягає в ознайомленні студентів з проблемами впорядкування техногенно порушеного середовища та засобами їх вирішення через рекультивацію із застосуванням наукових методів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

   знати:

   -  наслідки дії промислового виробництва на природно-територіальні комплекси;

   -  фактори впливу на стан порушених земель і вибір виду їх подальшого використання після відпрацювання;

   -  основні напрями, методи та способи рекультивації, їх переваги і недоліки;

   -  правові основи відновлення природних ресурсів;

   -  методи системного аналізу та особливості їх застосування для прийняття рішень щодо управління порушеними і рекультивованими земляи за умов невизначеності;

   -  теоретичні основи методики планування раціонального використання відпрацьованих техногенно порушених земель;

вміти:

   -  класифікувати порушені землі за типами, формами техногенного рельєфу земної поверхні, ступенем порушення, видами техногенної діяльності, що призводять до їх утворення, та іншими показниками;

   -  оцінювати придатність порушених земель до різних напрямів рекультивації та видів використання із застосуванням спеціальної методики планування раціонального використання порушених земель;

   -  застосовувати теоретичні знання у професійній природоохоронній діяльності.

Кількість годин / кредитів: 90 годин / 3 кредити ECTS.

Види робіт з дисципліни: лекції, практичні роботи, самостійна робота.

Розподіл балів за видами робіт

Вид занять

Сума

Лекції

10

Практичні роботи

30

Поточний контроль:

модульна контрольна робота № 1

модульна контрольна робота № 2 

 

30

30

Усього

100

 

Викладач – асистент Міхно П.Б.