Вступ до будівельної справи

Метою викладання навчальної дисципліни  «Вступ до будівельної справи» є формування у студента цілісного уявлення про основні задачі та проблеми, поява та розв’язання яких неминучі в практичній діяльності майбутнього фахівця.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

знати:

-  сутність будівельної справи;

-  історію становлення та тенденції розвитку будівельної галузі:

-  значення будівельної галузі у житті суспільства та соціально-економічному розвитку країни;

-  основні напрямки науково-технічної та прикладної інженерної діяльності в будівництві;

-  систему знань у будівництві;

-  обґрунтування державного нормативного регулювання в галузі будівництва.

уміти:

-  ідентифікувати інженерні задачі будівельного спрямування;

-  виявляти та активно сприймати і засвоювати логічні зв’язки дисциплін навчального плану;

-  працювати з графічним редактором AutoCAD.

На вивчення дисципліни відводиться 135 годин (4,5 кредитів ECTS).

Види робіт: лекції, практичні заняття,  виконання графічної роботи.

Студенти отримують бали за

   -    кожну лекцію 2 (два) бали, всього максимум 22 бали;

   -    виконання кожного практичного заняття 3 (три) бала, всього максимум 36 балів;

   -    успішно захищену графічну роботу максимально 22 бали;

   -    успішно зданий іспит максимально 20 балів.

Лектор – проф. Артамонов В.В.