Виробнича база будівництва

Мета навчальної дисципліни полягає є підготовка фахівців, які знають основи технології та організації виробництва будівельних матеріалів, конструкцій і виробів, вміють найдоцільніше використати можливості виробничої бази в умовах конкретного будівництва. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати: основи технології та організації виробництва будівельних матеріалів, конструкцій і виробів;

вміти:

  -   за стандартними методиками проводити розрахунки економічних показників діяльності підприємства;

  -   аналізувати і планувати обсяг випуску (реалізації) продукції її асортимент (номенклатуру) на середньостроковий період;

  -   контролювати рівень запасів та своєчасне поповнення ресурсів.

Загальний обсяг дисципліни – 54 год., аудиторних – 18 год.

Види занять з дисципліни: лекції, самостійна робота.

Розподіл балів в рамках дисципліни:

   -   лекції – 10 балів;

   -   письмові модулі – 90 балів.

Викладач – доц., к.т.н. Клюка О.М.