Земельний кадастр

Мета вивчення дисципліни – формування знань про: основні положення земельного кадастру, порядок ведення земельного кадастру, зміст та складові частини земельного кадастру, а також про зміст і методику ведення земельного кадастру на базовому, регіональному і загальнодержавному рівнях.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен

   знати:

категорії земельного фонду та їхні діагностичні ознаки; структуру земельного фонду України та територіальні особливості в розрізі адміністративно-територіальних утворень; історичні етапи становлення та розвитку земельного кадастру в світі і Україні; законодавчі та нормативні документи, які регламентують функціонування земельного кадастру в Україні; організаційну структуру, рівні та функції органів землеустрою; складові частини державного земельного кадастру та завдання, які вони виконують; сучасний стан функціонування земельного кадастру в Україні та нагальні завдання його вдосконалення.

   вміти:

виконувати комплекс робіт з кадастрового зонування, кадастрового знімання, обліку й оцінки земельних ресурсів; самостійно вирішувати практичні завдання у сфері земельного кадастру на основі національного законодавства; використовувати у практичній діяльності нормативно-правову базу державного земельного кадастру.

Загальна кількість годин – 162 (4,5 кредити ЄКТС).

Види робіт – лекції, лабораторні роботи, практичні заняття, індивідуальне завдання, самостійна робота.

Розподіл балів, які отримують студенти за засвоєння теоретичного та практичного матеріалу:

   -    відвідування та робота на лекції – 10 балів;

  -     виконання лабораторних та практичних робіт – 20 балів;

  -     виконання індивідуальної контрольної роботи – 10 балів;

  -     поточний та підсумковий контроль (модульні контрольні роботи) – 40 балів;

  -     підсумковий екзамен – 20 балів.

Викладач – ст. викладач Козарь Л.М.