Землеустрій територій з особливим режимом використання

Метою викладання навчальної дисципліни “Землеустрій територій з особливим режимом використання” є формування у фахівця науковий світогляд, здатність аналітично мислити; формування теоретичних знань і практичних навичок вирішення науково-прикладної задачі ведення землеустрою для підвищення ефективності системи прийняття управлінських рішень щодо охорони й раціонального використання земельних ресурсів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

   знати:

        –   основні методи, які застосовуються для вирішення задач землеустрою територій з особливим режимом використання;

        –   перелік обмежень щодо землекористування, склад земель з особливим режимом використання;

        –   нормативно-правову базу для складання документації з землеустрою територій з особливим режимом використання.

   вміти:

        –        самостійно працювати з сучасною науковою та технічною літературою у галузі землеустрою та кадастру;

   –   вивчати нові методики визначення ширини санітарно-захисних зон, водоохоронних зон та прибережних захисних смуг використовуючи технічну документацію та інструкції;

       –        складати проекти встановлення меж санітарно-захисних зон, об’єктів природно-заповідного фонду тощо;

       –        використовувати набуті практичні навички в одержанні нових даних дистанційними методами;

     –      використовувати сучасні програмні засоби обробки даних для отримання результатів, необхідних для прийняття рішень щодо раціонального використання земель та підвищення ефективності системи управлінських рішень щодо охорони земельних ресурсів.

Загальна кількість годин – 90 (3,0 кредитів ЄКТС).

Види робіт з дисципліни: лекції, практичні заняття, курсовий проект.

Розподіл оцінок в рамках дисципліни

Вид робіт

Максимальний бал

Лекції (відвідування, конспект, робота на лекції)

10

Поточний та підсумковий контроль

20

Робота на практичних заняттях

20

Курсове проектування

30

Екзамен

20

 

100

Викладач – к.т.н., доц. Шелковська І.М.