Історія кафедриЗа наказом ректора проф. Маслова В.Є. № 97-1 від 21 травня 2001р. з 01 вересня 2001р. у Кременчуцькому державному політехнічному інституті була створена кафедра геодезії, землевпорядкування та кадастру. Створенню кафедри передувала велика підготовча робота по відкриттю у 1997 році на кафедрі технічної механіки машинобудівного факультету Кременчуцького державного політехнічного інституту спеціальності 7.070905 "Кадастр". Тоді за вказаною спеціальністю був здійснений перший прийом студентів (22 особи) на денну форму навчання, а у 1998 році було прийнято 42 студенти на денну форму навчання і 34 на заочну. У 2001 році спеціальність «Кадастр» була змінена на спеціальність 7.070904 «Землевпорядкування та кадастр».

Доктор технічних наук, професор Хохлов Геннадій Петрович був першим завідувачем новоствореної кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру (призначений з 15.05.01). Але у зв`язку з його раптовою смертю з 8 червня 2001р. завідувачем кафедри був призначений канд. техн. наук, проф. Жорняк М.С.

За цей період кафедра пройшла нелегкий шлях становлення і розвитку. У 2003 році завдяки зусиллям колективу кафедри та її завідуючого Жорняка М.С. спеціальність «Землевпорядкування та кадастр» пройшла акредитацію.

Кафедра відноситься до факультету природничих наук.

У 2005 році завідувачем кафедри призначено професора, доктора технічних наук Артамонова Володимира Володимировича. Під його керівництвом у 2006 році кафедра акредитована за ІV рівнем акредитації (ОКР «магістр»). Кафедра геодезії, землевпорядкування та кадастру реалізує багатоступеневу систему підготовки фахівців – 193 - «Геодезія та землеустрій» (ОПП бакалавр і магістр).

На кафедрі ведеться підготовка за формами навчання: денна, заочна та скорочена.

Кафедра також виконує госпдоговірну науково-дослідну роботу за напрямками, що відповідають специфіці роботи кафедри. Освітньо-кваліфікаційна характеристика фахівців визначає професійне призначення бакалаврів і магістрів, а також освітньо-кваліфікаційні вимоги до них.

Бакалавр з геодезії та землеустрою повинен показати вміння:

- розуміти основні науково-технічні проблеми і перспективи розвитку геодезичної науки і сучасні технологічні процеси геодезичного виробництва та науково-технічні засоби для їх реалізації в практиці;

- володіти сучасними комп’ютерними та геоінформаційними технологіями, вміти працювати з відповідними програмними комплексами;

- знати сутність заходів землевпорядкування та земельно-кадастрового процесу, концепцію земельної ділянки як об’єкту просторової визначеності й правових відносин, докладно знати методику грошової оцінки земель.

Інженер-землевпорядник додатково повинен засвоїти дисципліни підготовки спеціаліста і вміти вільно застосовувати на практиці знання з земельного кадастру, цифрового картографування, моніторингу земель та прогнозування використання земельних ресурсів.

Магістр з геодезії та землеустрою повинен вміти:

- проводити бібліографічний пошук із використанням сучасних інформаційних технологій;

- формулювати мету дослідження;- складати техніко-економічне обґрунтування проведення дослідження;

- вибирати необхідні методи дослідження, модифікувати існуючі та розробляти нові методи, виходячи із нових завдань конкретного дослідження;

 - обробляти отримані результати, аналізувати і осмислювати їх з урахуванням опублікованих матеріалів;

- подавати підсумки виконаної роботи у вигляді звітів, рефератів, наукових статей, доповідей і заявок на винаходи, які оформлені згідно з установленими вимогами, із залученням сучасних засобів редагування і друку.

Після закінчення навчання за спеціальністю «Геодезія та землеустрій» можливо працевлаштування у будь-якій державній установі або приватній компанії, виконуючи: розробку технічної документації (приватизація і переоформлення); розробку проектів по землеустрою у відведенні земельних ділянок у власність (зміна цільового призначення, оренда); узгодження проектної документації в інстанціях; оцінку нерухомого майна; збір просторових даних засобами супутникових і наземних вимірювань електронними приладами; створення баз даних і реалізація геоінформаційних технологій з питань кадастру; виконання кадастрових зйомок; організація територіально-функціонального використання земель і планування землекористування, нерухомості; планування розвитку населених пунктів і їх зонування; здійснення державного контролю за використанням і охороною земель.